Tvättstugetomten

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Mellan Uppsala kommun (212000-3005) genom dess fastighetsnämnd, nedan kallad kommunen, och Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening (org nr?), nedan kallad föreningen, träffas härmed följande nyttjanderättsavtal.

1. Kommunen upplåter med nyttjanderätt till föreningen fastigheterna Kåbo 10:17, Kåbo 10:18, Kåbo 10:19, nedan kallad området. Området har markerats med röd färg på kartbilaga.

2. Upplåtelsen gäller från dagen för undertecknande av detta avtal och tio (10) år framåt. Om uppsägning inte skett av någondera parten senast ett (1) år före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med ett (1) år i taget med oförändrad uppsägningstid.

3. Upplåtelsen sker utan ersättning.

4. Området upplåtes i befintligt skick.

5. Föreningen svarar för skötsel och underhåll av området. Eventuella nedtagningar av träd på området ska ske i samråd med kommunen.

6. Parterna är överens om att området ska vara tillgängligt för allmänheten.

7. Vid upplåtelsetidens slut ska området avlämnas i avröjt och städat skick.

8. Föreningen får inte överlåta rättigheterna enligt detta avtal på annan utan kommunens skriftliga godkännande.
______________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Uppsala den / / 2010 Uppsala den / / 2010

Uppsala kommun Kungsgärdets egnahems- och
Fastighetsnämnden fruktodlarförening

________________________ ________________________
Anders Carlquist Rolf Eriksson
Mark och exploateringschef Ordförande

________________________ ________________________
David Kierkegaard

Leave a Reply